Algemene voorwaarden

De Gruune Cross is een evenement dat georganiseerd wordt door Stichting Lions Share, de goede doelen stichting van Lions Doetinchem De Graafschap.

Wil je een actie organiseren om geld op te halen voor onze Gruune Cross, wil je meedoen aan een actie of een bericht plaatsen op het platform www.gruunecross.nl? Lees dan vooraf de onderstaande actievoorwaarden door die wij als Stichting Lions Share hanteren. Let op: voordat je een actie start, dien je zowel de Deelnamevoorwaarden als de Gebruikersvoorwaarden van dit actieplatform te accepteren.

Deelnamevoorwaarden voor deelnemers aan de Gruune Cross

Lees vooraf de onderstaande actievoorwaarden door. Indien je een actie start, word je geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en met de toepasselijkheid ervan te hebben ingestemd.

Deelnemers aan de Gruune Cross (hierna te noemen: deelnemers) dienen zich te houden aan de volgende voorwaarden:

Een actie starten voor de Gruune Cross is alleen mogelijk indien de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en daardoor akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden:

 • De deelnemer verklaart zich door inschrijving bekend met de algemene voorwaarden en onderwerpt zich hieraan.
 • Elke deelnemer realiseert zich dat een actie voeren voor de Gruune Cross op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Deelnemers vrijwaren Stichting Lions Share van alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins op enigerlei wijze ontstaan door het in actie komen voor de Gruune Cross.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling, organisatie en gevolgen van hun sponsoractie. Deelnemers mogen de belangen en de goede naam van de Gruune Cross en/of Stichting Lions Share niet schaden.
 • Stichting Lions Share behoudt zich het recht om acties en uitingen die de belangen van de organisatie schaden te verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden van het actieplatform van de Gruune Cross: www.gruunecross.nl

Wil je gebruik maken van het actieplatform van de Gruune Cross? Lees dan de onderstaande voorwaarden goed door. Deze hebben betrekking op het gebruik van het platform en de teksten, foto’s en video’s die je op het actieplatform deelt. Indien je een actie aanmaakt of een bericht plaatst, word je geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en met de toepasselijkheid ervan te hebben ingestemd.

Gebruikers van het actieplatform, te vinden op www.gruunecross.nl, (hierna te noemen: gebruikers) dienen zich te houden aan de volgende voorwaarden:

 • Stichting Lions Share accepteert geen teksten/beelden die niet passend zijn. Beledigend, kwetsend of grof taalgebruik/beeldmateriaal, noch politiek getinte – of reclame-uitingen zijn toegestaan. De inhoud van de geplaatste informatie mag niet in strijd zijn met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, en mag geen inbreuk maken op aan een derde toekomende (intellectuele eigendoms-) rechten. Teksten dienen in de Nederlandse taal of ons prachtig Achterhoeks dialect te worden geplaatst. Reclame-uitingen zijn toegestaan onder voorbehoud van voorafgaande toestemming van Stichting Lions Share.
 • Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hen geplaatste informatie op deze website. Gebruikers mogen de belangen en de goede naam van de Stichting Lions Share niet schaden. Gebruikers vrijwaren Stichting Lions Share van alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins op enigerlei wijze ontstaan door het niet nakomen van voorgaande garantieverplichting.
 • Door een bericht te plaatsen dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten hiervan over aan Stichting Lions Share. Gebruikers dienen zich er bewust van te zijn dat het hen vrijstaat de intellectuele eigendomsrechten over te dragen, en vrijwaren Stichting Lions Share van alle aanspraken van derden ten aanzien van de berichten.
  Stichting Lions Share is gerechtigd tot gebruik om niet van door Gebruikers aangeleverd en/of geplaatst materiaal op social media.
 • Stichting Lions Share aanvaardt geen aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze website. Ook aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan wordt verwezen.
 • De berichten, acties, blogs en eventuele foto’s en films zijn afkomstig van derden. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van deze informatie. Al staat het de organisatie van De Gruune Cross vrij om content te wijzigen indien er aantoonbare onjuistheden in staan.
 • Stichting Lions Share draagt voor geplaatste informatie en/of materialen geen verantwoordelijkheid en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of rechtmatigheid daarvan.
 • Stichting Lions Share mag de website (tijdelijk) buiten gebruik stellen, vernieuwen of gebruiksfuncties beperken indien zij dit nodig of wenselijk acht.
 • Stichting Lions Share houdt zich het recht voor om geplaatste teksten/beelden aan te passen of te verwijderen, zonder vermelding van reden.

Intellectueel eigendom

Wanneer je meent dat op deze website inbreuk wordt gemaakt op de aan jou toekomende (intellectuele eigendoms-)rechten, kan je contact opnemen via gruunecross@lionsshare.nl, met een omschrijving van de inbreuk makende gegevens, een onderbouwing en bewijsstukken.

Indien naar de mening van Stichting Lions Share vaststaat dat er sprake is van inbreuk, zullen wij overgaan tot het nemen van passende maatregelen, waaronder het verwijderen van de betreffende gegevens. Stichting Lions Share is in geen geval aansprakelijk jegens derden en is niet verplicht tot overgaan tot enige vorm van schadeloosstelling.

 

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website (teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, huisstijl, foto’s en overige materialen) liggen bij Stichting Lions Share. Wanneer je content wilt overnemen, kun je hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen naar gruunecross@lionsshare.nl
Meningen en beweringen die worden geuit in mededelingen op de pagina’s van de Gruune Cross, zijn die van de auteur(s) en niet die van Stichting Lions Share, de webmaster noch de internetprovider. Stichting Lions Share kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Op deze site tref je links aan naar andere websites. Stichting Lions Share is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright- en algemene voorwaarden, van de betreffende website(s).
Stichting Lions Share behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op deze website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Mocht je in de berichtgeving op het actieplatform van de Gruune Cross onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs als je deze meldt bij de webredactie. Je kunt hiervoor een mail sturen naar gruunecross@lionsshare.nl